• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

erasmus_1.pngerasmus_2.png

erasmus_3.png

Naše škola měla v posledních třech letech možnost pracovat na dvou mezinárodních projektech Erasmus+ velkoryse financovaných Evropskou unií.

Díky těmto projektům jsme spolupracovali (a nadále jsme v kontaktu) se školami v Polsku, Rumunsku, Turecku, Španělsku, Itálii a Chorvatsku.

Jmenovitě jde o školy:

V projektu If you harm the environment, you will be harmed

Polsko - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowej Soli

Rumunsko - Scoala Gimnaziala Octavian Goga Satu Mare

Španělsko - Colegio La Magdalena, Castellón

Turecko - Ali Nihad Tarlan Ilkokulu, Istanbul

a v projektu Let´s save the environment before it´s too late

Itálie - IIS Luigi di Savoia, Chieti

Rumunsko - Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galati

Turecko - Usak Lisesi

Chorvatsko - Gimnazija Pula

Jak můžete vidět na našem školním facebookovém a instagramovém profilu (viz odkazy níže), tak na webových stránkách a profilech partnerských škol, mohli jsme uskutečnit plno zajímavých věcí.

Podnikli jsme deset mobilit – takže jsme buď hostili partnerské týmy nebo jsme je navštívili v jejich zemích.

Kromě toho každá zúčastněná škola vymyslela a zorganizovala různé činnosti spojené s ochranou přírody. Naše škola si zadarmo vypůjčila zpustlý jablečný sad, znovu ho zkulturnila, zasadila nové stromy a už dvakrát sklidila bohatou úrodu. Sklizená jablka jsme si mohli zadarmo vymoštovat a pak mošt rozdat dětem ve škole.

Dál jsme vybodovali dva kompostéry, naučili se pěstovat jahody, dýně, rajčata (a taky hodně plevele…). Dýně pak děti hrdě odnesly do naší školní jídelny.

Jindy jsme z odpadového dřeva vybudovali zimoviště pro ježky. Záchranná stanice JARO Jaroměř nám dvakrát na zimu svěřila tři ježky, kteří nestačili včas zazimovat. Celou zimu jsme je krmili kočičími konzervami a fotili je fotopastí, kterou jsme koupili za projektové peníze.

Ve stejnou dobu jsme ze dřeva, které nám zadarmo poskytl, nařezal a přivezl pan truhlář Michal Novotný z Podbřezí, jsme vybudovali dvacet ptačích krmítek, které si tvůrci odnesli domů a pověsili ve svých zahradách. (A nasypali do nich slunečnicová semínka, opět za projektové peníze.)

Podobně jsme vytvořili i hmyzí hotel – místo, kam můžou svá vajíčka klást tolik potřebné, a přitom tolik ohrožené samotářské vosy a jiný hmyz. Hmyzí hotel jsme umístili do školního parku.

Podnikli jsme i náročnější akce – za projektové peníze jsme zorganizovali výstavu hub a mykologické literatury – nasbírali jsme všemožné houby v přírodní rezervaci Peklo, houby určili, roztřídili a připravili z nich výstavu pro školu a veřejnost. S pracovním listem v ruce ji navštívili všichni naši studenti. Nadto třída 7.G vytvořila patnáct originálních plakátů a napsala patnáct stejně originálních esejů na téma houby. Ty jsme pak vydali tiskem.

Tiskem jsme předtím už vydali dva sborníky s ekologickými deníky studentů 6.G a 2.A. – vše v pěkné angličtině.

Nakonec jsme ještě vydali i sbírku ekologických příběhů pro děti, které studenti přeložili i do angličtiny.

A naši partneři dělali stejné, podobné, ale i úplně jiné věci: jen se podívejte na jejich Facebook – tvořili ozdoby z odpadových materiálů, sázeli stromy a květiny, krmili zvířata, zvali odborníky, navštěvovali úředníky zabývající se ochranou přírody – prostě všichni udělali mnoho práce a naučili se věci, které bychom se bez projektů nenaučili.

Takže Evropská komise, díky moc!

 

Our school has had to work on two international Erasmus+ projects generously funded by the European Union in the last three years.

Through these projects we have worked (and continue to be in contact) with schools in Poland, Romania, Turkey, Spain, Italy and Croatia.

These schools are:

In the project If you harm the environment, you will be harmed

Poland - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusz Kosciuszko Elementary School in Nowa Sol

Romania - Scoala Gimnaziala Octavian Goga Satu Mare

Spain - Colegio La Magdalena, Castellón

Turkey - Ali Nihad Tarlan Ilkokulu, Istanbul

and in the project Let´s save the environment before it´s too late

Italy - IIS Luigi di Savoia, Chieti

Romania - Liceul de Transporturi Auto "Traian Vuia" Galati

Turkey - Usak Lisesi

Croatia - Gimnazija Pula

As you can see on our school Facebook and Instagram profiles (see links below), as well as on the websites and profiles of our partner schools, we have been able to do a lot of interesting things.

We undertook ten mobilities - so we either hosted partner teams or visited them in their countries.

In addition, each participating school devised and organised various conservation-related activities.

Our school borrowed a neglected apple orchard for free, brought it back to its long-gone splendour, planted new trees and has already reaped a rich harvest twice. We were able to make our own non-alcoholic cider for free and distrubute it to the children in the school.

Next we created two composters, learned to grow strawberries, pumpkins, tomatoes (and a lot of weeds...). The kids then proudly took the pumpkins to our school cafeteria.

Another time, we used the waste wood to build a hibernation site for hedgehogs. The rescue station JARO Jaroměř has twice entrusted us with three hedgehogs for the winter, which did not have time to hibernate. All winter we fed them with canned cat food and took pictures of them with a photo trap we bought with project money.

At the same time, we built twenty bird feeders out of wood provided for free, cut and brought by Michal Novotný, a carpenter from Podbřezí, which the creators took home and hung in their gardens.

Similarly, we created an insect hotel - a place where the much-needed yet much-threatened solitary wasps and other insects can lay their eggs. We placed the insect hotel in the school park.

We have also taken more challenging actions - with project money we organised an exhibition of mushrooms and mycological literature - we collected all kinds of mushrooms in the Peklo Nature Reserve, identified the mushrooms, sorted them and prepared an exhibition of them for the school and the public. With a worksheet in hand, all our students visited it. In addition, the 7.G class created fifteen original posters and wrote fifteen equally original essays on the topic of mushrooms. These were then published in print.

We have already published two collections of ecological diaries of students 6.G. and 2.A. - all in nice English.

Finally, we also published a collection of ecological stories for children, which the students translated into English as well.

And our partners did the same, similar, but also completely different things: just look at their Facebook page - they created ornaments from waste materials, planted trees and flowers, fed animals, invited experts, visited conservation officials - just all of them did a lot of work and learned things that we wouldn't have learned without the projects.

So European Commission, thank you very much!