• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG


Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 je střední škola zřizovaná Královéhradeckým krajem. Je umístěna na vlastním pozemku v klidné okrajové části města Dobrušky a je stavebně propojena se Základní školou Pulická ulice. Přibližně 60% našich žáků dojíždí z okolních měst a vesnic, a to především z Nového Města nad Metují a z Opočna. Spádová oblast pro dojíždění je vymezena vzdáleností do 20 km.

Gymnázium je tvořeno 4 třídami čtyřletého oboru 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné a 8 třídami osmiletého oboru 79-41-K/81 Gymnázium – všeobecné. Osmileté gymnázium je rozděleno na 4 třídy nižšího stupně a 4 třídy vyššího stupně. Kapacita čtyřletého gymnázia je 136 žáků, kapacita osmiletého gymnázia potom 272 žáků, což znamená, že školu může navštěvovat maximálně 408 žáků. Průměrný počet 30 žáků na třídu je optimální kompromis mezi velikostí třídy a provozními náklady. Vzhledem k tomu, že žáci procházejí přijímacím řízením, jsou jedinci s diagnostikovanými poruchami učení výjimkou a jejich integrace je řešena ve solupráci se školským poradenským zařízením. S mimořádně nadanými žáky pracují jednotliví vyučující zejména v průběhu konzultací, snaží se podpořit jejich talent a v co největší míře je začlenit  do jednotlivých znalostních soutěží a olympiád.

Výuka probíhá celkem ve 20 učebnách (4 kmenové učebny pro nižší gymnázium, učebna biologie s biologickou laboratoří, učebna fyziky s fyzikální laboratoří, učebna chemie s chemickou laboratoří, počítačová učebna, jazyková učebna, 6 učeben pro výuku celé třídy a 2 učebny pro výuku poloviny třídy). Valná většina tříd je vybavena počítačovou technikou a dataprojektorem, jež jsou aktivně využívány při vyučování. Výuka tělesné výchovy se uskutečňuje ve vlastní tělocvičně, kde byla v roce 2014 instalována umělá lezecká stěna, a přilehlém venkovním kombinovaném hřišti (na kopanou, odbíjenou, košíkovou, softbal a některé atletické disciplíny). Sociální a hygienické zázemí je po rekonstrukci v roce 2010 a kapacitně je plně vyhovující. Součástí školy je také vlastní školní jídelna s kapacitou 600 obědů denně.

Pedagogický sbor tvoří v současné době 27 interních učitelů a jedna externistka, přičemž kvalifikovanost a aprobovanost vyučování je 100 %. Všichni vyučující se průběžně vzdělávají v seminářích a školeních pořádaných v rámci DVVP a SIPVZ a dalších programech.

Škole se prozatím nepodařilo navázat stálou spolupráci s některou zahraniční školou a dvoustranné styky s cizími zeměmi byly v minulých 5 letech realizovány pouze v rámci krátkodobých projektů a grantů. Jednalo se o mezinárodní výměny s Wessel-Gansfort College Groningen v Nizozemí a Gymnaziem No 8 v polském Plocku, jež byly spolufinancovány také z  Fondu rozvoje Královéhradeckého kraje. Samozřejmostí jsou však výjezdy našich studentů do zahraničí na poznávací zájezdy do Velké Británie a nyní nově do Německa a Rakouska. Do budoucna se nebráníme ani pořádání STK v zahraničí, pokud o ně bude ze strany žáků zájem.