• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

 

Volební řád pro volby členů školské rady


Čl. 1
Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen "volební řád") upravuje postup při
volbě členů školských rad, které jsou zřízeny podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)
v základních, středních a vyšších odborných školách (dále jen "škola") zřizovaných
Královéhradeckým krajem (dále jen "zřizovatel").


Čl. 2
Složení školské rady
(1) Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z okruhu fyzických
osob způsobilých k právním úkonům.
(2) Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti
z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům.
(3) Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z okruhu fyzických osob
způsobilých k právním úkonům.
(4) Funkční období členů školské rady je tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel
školy.
(5) Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován Radou Královéhradeckého kraje,
zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen
pedagogickými pracovníky školy. Pedagogický pracovník školy nemůže být zvolen za
člena školské rady této školy zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a
studenty ani jmenován Radou Královéhradeckého kraje nebo ředitelem školy.


Čl. 3
Postup volby členů školské rady
(1) Uskutečnění voleb členů školské rady podle tohoto volebního řádu zajistí v souladu s
tímto postupem ředitel školy a jím ustanovený přípravný výbor.
(2) Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný
výbor. Členy přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí
žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle školského zákona
oprávněni volit členy školské rady (dále jen „oprávněné osoby“). Tím není dotčeno
právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
(3) Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby,
které navrhují přípravnému výboru kandidáta na členství ve školské radě. Oprávněné
osoby se svolávají formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole průkazným
způsobem, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo
konání voleb.


(4) Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu
eviduje všechny oprávněné osoby, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v
hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
(5) Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují
volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob z řad zákonných
zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a alespoň jedna polovina
oprávněných osob z řad pedagogických pracovníků školy; jinak se volby opakují.
Platnost voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých
žáků a studentů a z řad pedagogických pracovníků se posuzuje samostatně.
(6) Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách.
Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti
hlasů se pořadí stanoví losem.
(7) Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2 odst. (2) tohoto volebního řádu stanovený
počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy
školské rady ředitel školy.
(8) Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor zvolené
školské radě a řediteli školy, který je povinen zaslat kopii zápisu zřizovateli.
(9) Předčasné volby a doplňovací volby do školské rady se organizují obdobně jako volby
řádné.


Čl. 4
Závěrečná ustanovení
(1) Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období.
(2) Funkce člena školské rady skončí před uplynutím funkčního období
a) vzdáním se funkce písemným prohlášením do rukou předsedy školské rady,
b) dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady zřizovatelem do
rukou předsedy školské rady,
c) dnem jmenování do funkce ředitele školy,
d) v případě opakované neomluvené neúčasti na zasedání školské rady, nebo
e) dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných
volbách.
f) dnem, kdy zástupce pedagogických pracovníků přestane být v pracovněprávním
vztahu ke škole nebo u zákonných zástupců nezletilých žáků, nebo studentů dnem,
kdy přestane být tento nezletilý žák žákem či studentem školy.
(3) Tento Volební řád nahrazuje Volební řád pro volby členů školské rady účinný od
1. 10. 2010, který byl přijatý jako Příloha č. 1 k usnesení Rady Královéhradeckého kraje
RK/23/1132/2010.
(4) Tento Volební řád nabývá platnosti dnem jeho schválení a účinnosti dnem 1. 5. 2012.
________________________________
Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje