• askola_web_bok.jpg
  • biologie_web.jpg
  • chemie_web.jpg
  • fyzika_web.jpg
  • kurz_web.jpg
  • lyzak_2015.jpg
  • rekuperace.jpg
  • stena_web.jpg
  • vodak2021.JPG

Vnitřní řád školní jídelny platný od 1. 9. 2023

 Adresa: Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
                Pulická 779
                518 01 Dobruška
                tel.: 494 623 583, 724 113 220

Dodržovaná legislativa
- zákon č. 561/2004 (školský zákon) a vyhláškou č. 107/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č.107/2005 Sb. o školním stravování 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v plném znění.
- nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin
- Vyhláška č.602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška  č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách  osobní a provozní hygieny při  činnostech epidemiologicky závažných                                                  

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky:
Gymnázia Dobruška,
Základní školy Pulická ul.,
Základní školy Opočenská ul.,
SPŠE Dobruška
Střední školy - Podorlické vzdělávací centrum Dobruška
a další strávníky z řad veřejnosti

Strávník má právo odebrat jedno hlavní jídlo denně se sníženou cenou(platí pouze finanční normu za potraviny)

Odnášení obědů je možné      
- v první den nemoci
- v době nepřítomnosti strávníka ve škole (sportovní soustředění apod.) – pouze při školní akci

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování za první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo ve školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole, nebo ve školském zařízení. Jestliže si žák neodhlásí obědy na další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, je považován za cizího strávníka a ŠJ má právo účtovat plné náklady na oběd (bez ziskové přirážky)

Provoz ŠJ a časový rozvrh na výdej obědů

11.00 hod – 11.20hod  výdej do nosičů

Pokud strávník přijde mimo tuto dobu, dostane oběd na talíř a sám si ho přesune z talíře do nosiče na vyhrazeném místě.

11.20 hod. – 13.45. hod výdej pro žáky škol a učitele na talíř

Děti z 1.-3.tř.ZŠ Pulická doprovází učitelky družiny.

Děti ze ZŠ Opočenská ul. doprovází p. učitelka.

Dozory dohlížína dodržování bezpečnosti a ochrany žáků a studentů, ochranu žáků před diskriminací a zacházení s majetkem, aby nedocházelo k jeho poškozování (to znamená i zcizování jídelních příborů).     

Odkládání oděvů a tašek:

V jídelně je oddělený prostor s věšáky a místem na odkládání tašek. Zároveň se v tomto úseku myjí ruce a osoušejí se el. vysoušečem. Strávníci mohou používat WC určené pro strávníky školní jídelny, které je umístěné na chodbě Gymnázia.

Způsob výdeje obědů:

Po vstupu do jídelny si strávník odloží podle potřeby svrchní oblečení, umyje si ruce a osuší je. V době epidemiologické zátěže si musí dezinfikovat ruce u dezinfekčního stojanu. Na vozíku si vezme tác, v zásobníku si vybere příbory a zařadí se k vydávacímu okénku. Čipem přejede přes čtečku a podle toho vydá kuchařka oběd. Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů jídla. Kuchařky nalévají polévku. Zákusky podávají kuchařky chlazené na miskách. Saláty si strávníci sami nabírají v chladícím zásobníku.

Ze  zásobníku na nápoje si sami strávníci nalévají nápoje (čaj, ochucené mléko, ovocné nápoje, citronová voda). V zásobníku na ovoce si odebírají umyté ovoce.

Po konzumaci oběda odnášejí talíře k okénku na špinavé bílé nádobí. Předávají  talíř kuchařce, rozdělí do košíčků použité  příbory a odcházejí.

Úklid stolů podle potřeby zajišťují pracovnice jídelny.

Přihlašování a odhlašování:

Strávníci si zakoupí v pokladně ŠJ čip za 130,-Kč (Čip funguje po celou docházku do školní jídelny, pokud fungovat přestane, musí strávník zakoupit čip nový.)  Strávník zaplatí stravné na daný měsíc-vždy poslední týden v předcházejícím měsíci. V měsíci září a lednu se platí dvě platby. V měsíci červnu ŠJ vyplácí přeplatky za neodebrané obědy těm strávníkům, kteří přestávají do jídelny chodit,
a vybírá nedoplatky od strávníků (pokud nenařídí ředitel školy jinak). Každý strávník obdrží doklad o finančním vyrovnání. Přeplatky strávníků, kteří ŠJ budou nadále navštěvovat, se převádějí
do dalšího školního roku. Stravné se platí bezhotovostně, první platba při počátku stravování spolu s čipem hotovostně v pokladně ŠJ. Strávník si v pokladně ŠJ vyzvedne evidenční číslo strávníka (který bude uváděn jako variabilní symbol platby) a číslo majitele účtu. Dále si zřídí u banky souhlas s inkasem ze svého účtu a dodá potvrzení o zřízení inkasa ze svého účtu do kanceláře ŠJ. Pokud si strávníci vyberou tuto možnost platby, pak si musejí zadat bezhotovostní platbu nejpozději
k 15. příslušného měsíce.

Obědy se vydávají u výdejního okénka prostřednictvím terminálu, kde se odečítají odebrané obědy.

Čipy platí po celou školní docházku a při jeho ztrátě nebo úmyslném zničení, se musí strávník přihlásit v kanceláři školní jídelny, kde mu je vystaven nový čip za poplatek 130,-Kč. Při zapomenutí čipu obdrží strávník náhradní stravenku a oběd dostane. Při prodávání obědů v hotovosti každý strávník obdrží doklad o zaplacení. Na dokladu jsou vypočítané odebrané a neodebrané obědy
a zůstatky na účtu, které jsou v dalším měsíci odečteny z nové platby.

 Přihlášky a odhlášky se berou každý den od 7.00hod. do 12 hod. na následující den.

Strávníci si mohou za pomoci čipu oběd sami odhlásit na terminálu v jídelně, nebo je možné oběd odhlásit osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle: 494 623 583 i doma pomocí internetu

Objednávání obědů a odhlašování obědů pomocí internetu- v kanceláři si vyzvedne strávník formulář s přihláškou na objednávání přes internet a po jeho vyplnění a odevzdání je strávníkovi povolen přístup k internetovým objednávkám. O prázdninách se pro žáky nevaří, pokud nenařídí ředitel školy jinak.

Dietní stravování se neposkytuje.

Pro strávníky potřebující dietní stravování  je možná donáška obědů vlastních, což musí být doloženo potvrzením od lékaře. Na základě písemné smlouvy strávníka a ředitelství školy je možné obědy ohřívat. Ráno po příchodu do školy předají strávníci oběd  v uzavíratelných nádobách, které mají možnost ohřevu v mikrovlnné troubě. Kuchařky uchovají tento oběd do výdeje v lednici pro tyto účely určené. Po příchodu strávníka oběd ohřejí a předají strávníkovi.

Jídelní lístek je vyvěšený na dvou nástěnkách ve školní jídelně a na portálu gymnázia Dobruška – www.gympldka.cz

Platby obědů za dotovanou cenu (tzn. když se žák účastní vyučování):

Žáci Zš 7-10let            finanční norma 41,- Kč = platba žákem (+ režie 25,- Kč; celkem 66,- Kč)
                                    Žáci,kteří dosáhnou ve školním roce 2023-2024 jedenácti let, spadají  do platby vyšší kategorie.

Žáci Zš 11-14 let         finanční norma 43,- Kč = platba žákem (+ režie 25,- Kč; celkem 68,-Kč)
                                    Žáci, kteří dosáhnou ve školním roce 2023-2024 patnácti let, spadají do
                                    platby vyšší kategorie.

Žáci Zš 15+                 finanční norma 45,- Kč = platba žákem (+ režie 25,- Kč; celkem 70,- Kč)                
Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

Nižší GZ 11-14 let      finanční norma 43,- Kč = platba žákem   
                                   Žáci, kteří dosáhnou ve školním roce 2023-2024 patnácti let, spadají do platby vyšší kategorie
Vyšší GZ 15+             finanční norma 45,- Kč = platba žákem                 
Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám převodem z účtu. Režii dotuje ze svého rozpočtu gymnázium.

SPŠE            finanční norma 45,- Kč = platba žákem (+ režie 25,- Kč; celkem 70,- Kč) 
Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

Žáci PVC      finanční norma 45,- Kč = platba žákem (+ režie 25,- Kč; celkem 70,- Kč) 
Cenu potravin (finanční normu) platí strávník sám hotově nebo převodem z účtu. Režii platí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje. 

Od 1. 9. 2005 se školní jídelna řídí vyhláškou č.137/2004 a používá systém KRBO.
Od 18. 12. 2006 platí vyhláška 602/2006, kterou se mění vyhláška 137/2004.

Plná cena oběda (tzn. když se žák neúčastní vyučování)

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování se první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole nebo ve školském zařízení pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo ve školském zařízení. Jestliže si však žák neodhlásí obědy na další dny nemoci nebo nepřítomnosti ve škole, je považován za cizího strávníka a ŠJ má právo účtovat plné náklady na oběd (bez ziskové přirážky).

Žáci Zš 7-10let       96,- Kč
                               (finanční norma 41,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč)          

Žáci Zš 11-14 let     98,- Kč
                                (finanční norma 43,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč)

Žáci Zš 15+             100,- Kč
                                (finanční norma 45,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč)               

Nižší GZ 11-14 let   98,- Kč
                                (finanční norma 43,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč)

Vyšší GZ 15+           100,- Kč
                                (finanční norma 45,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč) 

Žáci SPŠE                100,- Kč
                                (finanční norma 45,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč)                

Žáci PVC                  100,- Kč
                                (finanční norma 45,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč) 

Cizí strávníci             110,- Kč
                                (finanční norma 45,-Kč + režie 25,- Kč + mzdy 30,- Kč + zisk 10,- Kč) 

Řešení dluhu na stravném:
- Telefonátem
- Řízení přes třídní učitele
- U problematických strávníků po nezaplacení: řízení přes sociální úřad, popř. bude žák vyloučen ze stravování

 

Obědy do škol

Od 1. 9. 2017 jsou poskytovány obědy potřebným vybraným žákům. Cena oběda se odvíjí
od věku strávníka. Finanční norma je fakturou zaslána škole, která  ji dále fakturuje organizaci poskytující oběd. Aby obědy mohly být správně fakturovány, je objednávající škola povinna dokládat školní jídelně docházku žáků v uplynulém měsíci. Pokud se tak nestane, bude školní jídelna fakturovat obědy za plnou cenu. Režii hradí na základě faktury škola, kterou příslušný žák navštěvuje.

 

 

Dotazy a připomínky je možné řešit s vedoucí stravování pí. Stanislavou Smolovou, tel.: 724 113 220, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznámit se s provozním řádem mohou strávníci na vývěsce školní jídelny (vedle jídelního lístku) nebo na webových stránkách www.gympldka.czv sekci Školní jídelna.

Tento provozní řád nabývá platnosti dnem: 1. 9. 2023

Schválil: Mgr. Lenka Hubáčková, ředitelka školy