• askola_web_bok.jpg
 • biologie_web.jpg
 • chemie_web.jpg
 • fyzika_web.jpg
 • kurz_web.jpg
 • lyzak_2015.jpg
 • rekuperace.jpg
 • stena_web.jpg
 • vodak2021.JPG

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/25
pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

 

 1. Přihlášku je možné podat do 20.  2. 2024 jedním ze tří způsobů:

  • Podáním vyplněného tiskopisu na ředitelství školy 
  • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA).
   Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
  • Podáním výpisu vytištěného z online systému.

  Podrobnější informace o způsobu přihlašování zjistí zákonný zástupce u výchovného poradce na ZŠ, popř. na níže uvedeném odkaze:

  https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Poznámky pro vyplnění přihlášky

Přihlášku vyplňte pečlivě podle pokynů výchovného poradce v souladu s novelou školského zákona a s platnou vyhláškou o přijímacím řízení.

 • Pečlivě vyplňte všechny povinné údaje a NEZAPOMEŇTE uvést Váš e-mail (povinný údaj) + adresu datové schránky zákonného zástupce (pokud DS nemáte, kolonku proškrtněte).

 • Do přihlášky uvádějte jméno a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat osobně, písemně či elektronicky. Škola nemůže vydávat dokumenty a poskytovat informace jiné osobě než té, která je uvedena v přihlášce.  

 • Součástí přihlášky jsou přílohy 

  • hodnocení prospěchu ze ZŠ ověřené příslušnou základní školou - průměrný prospěch za 2. pololetí 8. ročníku a průměrný prospěch za 1. pololetí 9. ročníku
  • originály nebo ověřené kopie diplomu (postačuje ověření kopie ředitelstvím ZŠ) pro uznání bonifikace dle odst. c) kritérií přijímacího řízení – lze dodat nejpozději do termínu stanoveného MŠMT pro konání jednotné přijímací zkoušky (centrálně zadávané testy z českého jazyka a matematiky) řediteli střední školy
 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto nevyžadujeme lékařské potvrzení. V případě ZPS doložte potvrzení od odborníka, které není starší než jeden rok.

 • Uchazeči s jinou než českou státní příslušností dodají do školy doklad o trvalém pobytu v ČR a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

 • Osoby podle §20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1, nebudou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud o to předem písemně požádají ředitele školy. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 • Podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 1. Všichni přihlášení uchazeči budou konat centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které poskytuje firma CVVZ (www.cermat.cz). Vzorové úlohy jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti. Testy se uskuteční v budově Gymnázia, Dobruška, Pulická 779 ve dnech:

 1. řádný termín   12. dubna 2024
 2. řádný termín   15. dubna 2024
 
 1. Po splnění všech kritérií přijímacího řízení může být přijato maximálně 30 uchazečů.

 2. Konkrétní informace s přesnými časovými údaji obdrží žáci přihlášení ke studiu v pozvánce k vykonání jednotných testů. Zároveň doporučujeme průběžně sledovat internetové stránky školy a stránky OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje www.sipkhk.cz.