• askola_web_bok.jpg
 • biologie_web.jpg
 • chemie_web.jpg
 • fyzika_web.jpg
 • kurz_web.jpg
 • lyzak_2015.jpg
 • rekuperace.jpg
 • stena_web.jpg
 • vodak2021.JPG

Základní informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/24
pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)

Postupujte podle HARMONOGRAMU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2023, který bude od konce ledna 2023 uveden na našem webu v sekci AKTUALITY. Děkujeme.

 1. Vyplněnou přihlášku je nutno dodat osobně na ředitelství školy nebo zaslat doporučeným dopisem do 1. 3. 2023.
  Přihlášku ke studiu vydává žákům ZŠ ze zákona jejich základní škola. Přihlášku lze také stáhnout z internetu ze stránek MŠMT.
   

  Poznámky pro vyplnění přihlášky

 • Přihlášku vyplňte pečlivě podle pokynů výchovného poradce v souladu s novelou školského zákona a s platnou vyhláškou o přijímacím řízení.

 • Pečlivě vyplňte všechny povinné údaje a NEZAPOMEŇTE uvést Váš e-mail (povinný údaj) + adresu datové schránky zákonného zástupce (pokud DS nemáte, kolonku proškrtněte).

 • Do přihlášky uvádějte jméno a podpis toho zákonného zástupce, který bude následně se školou komunikovat (přebírat rozhodnutí – osobně i písemně, případně podávat odvolání). Škola nemůže vydávat dokumenty jiné osobě než té, která je uvedena v přihlášce.  Součástí přihlášky jsou originály nebo ověřené kopie vysvědčení ze 4. a  z  5. ročníku základní školy. Tyto dokumenty nemusí být přiloženy v případě, že klasifikace z uvedených ročníků je na přihlášce ověřena příslušnou základní školou.

 • Obor nevyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků, proto nevyžadujeme lékařské potvrzení. V případě ZPS doložte potvrzení od odborníka, které není starší než jeden rok.

 • Uchazeči s jinou než českou státní příslušností dodají do školy doklad o trvalém pobytu v ČR a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

 • Osoby podle §20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1, nebudou konat přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, pokud o to předem písemně požádají ředitele školy. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

 • Podle opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 má cizinec na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

 1. Všichni přihlášení uchazeči budou konat centrálně zadávané testy z českého jazyka a literatury a z matematiky, které poskytuje firma CVVZ (www.cermat.cz). Vzorové úlohy jsou k dispozici na webových stránkách této společnosti. Testy se uskuteční v budově Gymnázia, Dobruška, Pulická 779 ve dnech:
 1. řádný termín  17. dubna 2023
 2. řádný termín  18. dubna 2023

 

 1. Po splnění všech kritérií přijímacího řízení může být přijato maximálně 30 uchazečů.

 2. Konkrétní informace s přesnými časovými údaji obdrží žáci přihlášení ke studiu v pozvánce k vykonání jednotných testů. Zároveň doporučujeme průběžně sledovat internetové stránky školy a stránky OŠMT KÚ Královéhradeckého kraje www.sipkhk.cz.